24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 100રૂ.નો ઘટાડો જોવા મળ્યો. જયારે 22 કેરેટના ભાવમાં 300રૂનો ઘટાડો જોવા મળ્યો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here