વર્ષમાં એક જ પાક લઇ ઉદ્યોગોમાં રોજગારી લેવા જતી આદિવાસી મહિલાઓને ઘર બેઠા નવી રોજગારી મળી રહી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here